U bent hier: Home

Registratie

Indien u via deze website één of meerdere aanstellingspassen wilt aanvragen dient u zich eenmalig te registreren.

Klik op de knop hieronder om in het registratieformulier te komen.

Indien u al eerder een registratie heeft gedaan kunt u hieronder direct inloggen.

Mededelingen

 

Vrijstelling voor beroepsverkeersregelaars voor het gebruik van een voertuig onder bepaalde omstandigheden:

Aanvragen via helpdesk@aanstellingspas.nl onder vermelding van: vrijstelling

 

LET OP!

Parkeergelden zijn een gemeentelijke belastingmaatregel gebaseerd op Europese regelgeving. De minister kan hier géén vrijstelling van verstrekken. De vrijstelling is dus géén parkeerontheffing


Voorschriften: 

 1. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd. In een voetgangersgebied of op trottoirs mag slechts stapvoets worden gereden.
 2. Hinder voor het verkeer dient tot een minimum beperkt te worden, zo nodig dient daartoe het voor de uitoefening van de taak gebruikte voertuig te worden verplaatst.
 3. De gebruikte voertuigen zijn voorzien van duidelijk herkenbare logo’s, dan wel retroreflectie welke hen onderscheidt van normaal verkeer.
 4. Het voorbij rijden of gaan van verkeersteken D2, het rijden in strijd met een gesloten verklaring, het afwijken van een voorgeschreven rijrichting en/of het volgen van een voor het openbaar vervoer gereserveerde rijstrook, gebeurt slechts ter plaatse waar (verkeersregelaars)werkzaamheden moeten worden verricht.
 5. De bestuurder houdt zich bij het berijden van de vrije trambaan, busbaan of busstrook aan de verkeersregeling voor het openbaar vervoer. Dit houdt onder meer in dat alleen de richtingen gevolgd mogen worden die voor het openbaar vervoer gelden. Halteplaatsen van bus en/of trambanen worden niet met een hogere snelheid dan 20 kilometer per uur gepasseerd.
 6. Er wordt voldaan aan de bepalingen zoals gesteld in de Richtlijn Gebruik gele attentieverlichting oktober 2011, zoals als bijlage gevoegd bij deze beschikking en daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmakend.
 7. Alle handelingen op de vluchtstrook (inclusief de plaatsing van het voertuig) moeten plaatsvinden buiten de risicovolle zone van 1,1 meter van de kantstreep van de vluchtstrook. Indien de handelingen binnen de risicovolle zone van 1,1 meter moeten plaatsvinden dient eerst de rechter rijstrook (b.v. door een weginspecteur) te worden afgezet en beveiligd of een baanvak te worden afgekruist. De dienstvoertuigen die door de Beroepsverkeersregelaars worden ingezet, zijn uitgerust met minimaal 5 verkeerskegels/pionnen met een minimale hoogte van 50 cm doch bij voorkeur 75 cm, reflecterend, minimaal klasse II doch bij voorkeur klasse III, waarmee het gebruikte voertuig bij stilstand op de vluchtstrook dient te worden beveiligd.
 8. Bij het gebruik maken van een rijstrook waarboven een rood kruis, als bedoeld in artikel 73 van het RVV 1990, zichtbaar is indien in het afgekruiste wegvak werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dient geel zwaailicht te worden gevoerd en mag de snelheid aldaar maximaal 50 km per uur bedragen, met dien verstande dat het snelheidsverschil met het verkeer op de naastliggende rijstrook maximaal 20 km per uur hoger mag bedragen.
 9. Ook bij overschrijding van de kantlijn op N-wegen, om een (semi) verharde opstelstrook in de berm te bereiken, is, om het wegverkeer tijdig te attenderen, het gebruik van gele attentieverlichting verplicht. 
 10. Om het wegverkeer tijdig te attenderen op de aanwezigheid van personen op de vluchtstrook is de gebruiker verplicht, indien hij zich ter uitvoering van de genoemde werkzaamheden buiten enig voertuig in de berm, op de vluchtstrook of op de rijbaan bevindt, de voor verkeersregelaars voorgeschreven veiligheidskleding te dragen. 
 11. Met de opdrachtgever is overeenstemming bereikt over waar, wanneer, onder welke voorwaarden en verkeersmaatregelen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 12. De personen belast met de werkzaamheden zijn zijn bekend met de veiligheidsregels neergelegd in de RWS- richtlijn, de CROW-richtlijnen (96a en/of 96b) en handelen hiernaar. De verkeersregelaars zijn gecertificeerd door VCA, BRL 9101 en de Stichting Verkeersregelaars Nederland en in het bezit van een aanstellingspas voor beroepsverkeersregelaars. 
 13. Van de beschikking mag geen gebruik worden gemaakt in geval van mist, sneeuwval, of andere omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht beperken tot en afstand van minder dan 200 meter, tenzij de calamiteit van dusdanige aard is dat de opdracht geen uitstel kan dulden. 
 14. De bestuurder van een voertuig die dit voertuig laat stilstaan of parkeert met gebruikmaking van de beschikking is verplicht, indien hij zich buiten het voertuig bevindt, de Verklaring en een kopie van de Aanstellingspas achter de voorruit van het voertuig aan te brengen en wel zo, dat deze vanaf de buitenzijde van het voertuig goed leesbaar is. 

De houder van de Verklaring is verplicht deze des- gevraagd op eerste vordering van daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage af te geven. 

 

Beperking: 

 1. Van de beschikking mag alleen gebruik worden gemaakt voor zover dit voor de onmiddellijke uitvoering van de genoemde werkzaamheden noodzakelijk is, derhalve indien de werkzaamheden zonder gebruikmaking van de beschikking redelijkerwijs niet kunnen worden uitgevoerd. De betrokken medewerker kan dus in de nabijheid van het voertuig uitleg geven aan toezichthouders en bevoegd gezag.
 2. De gebruiker is Beroepsverkeersregelaar, voorzien van een geldige Aanstellingspas van de SVNL.
 3. Als het gebruik van de vrijstelling voor de werkzaamheden niet strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van reguliere beschikbare (betaald) parkeerplaatsen, dan is de ontheffing niet van kracht.

Mededelingen

Levertijd:

U dient bij uw aanvraag rekening te houden met een verwerkingstijd van 7-14 werkdagen. Dien daarom uw aanvraag op tijd in!

Voor aanvragen van pasomzettingen kan de aanvraag duur langer zijn, vanwege de handmatige verwerking en beoordeling.

 


 

 Omzetten van een aanstellingspas

Bent u van werkgever veranderd? Dan moet u uw aanstellingspas omzetten naar uw nieuwe werkgever. Uw nieuwe werkgever dient hiervoor een bericht te sturen naar helpdesk@aanstellingspas.nl voorzien van de volgende bijlagen:

 1. een kopie van de voor- en achterzijde van uw huidige pas
 2. een verklaring van de werkgever waaruit blijkt, dat deze u zal inzetten voor werkzaamheden in meerdere niet aangrenzende gemeenten en niet uitsluitend in één provincie
 3. een verklaring van u als werknemer, waaruit blijkt dat u akkoord bent met de omzetting  van de aanstellingspas
 4. in geval van meerdere werkgevers dient u te verklaren akkoord te gaan met het bijplaatsen van de extra werkgever op uw aanstellingspas
   

NOTE: Werkgevers die nog niet zijn geregistreerd op www.aanstellingspas.nl dienen dat alvorens de omzetting te doen.

 

 


 

Pasfoto's:

Dagelijks krijgen wij vele pasfoto's aangeboden welke in geen enkel opzicht voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. U dient er zelf zorg voor te dragen dat de door u ingeleverde pasfoto('s) aan de eisen voldoen. Pasfoto's welke niet voldoen aan de gestelde eisen worden niet meer geaccepteerd en uw aanvraag zal zonder meer worden afgewezen.

U kunt hier de eisen zien voor pasfoto's. 
 

 

Digitaal aanvragen

Digitaal documenten aanleveren

Vanaf 3 februari 2010 dienen passen uitsluitend digitaal te worden aangevraagd via aanstellingspas.nl.

Het aanvragen verloopt vanaf deze datum geheel digitaal. Moest u eerder de papieren bescheiden opsturen naar VCNL, vanf 3 februari dient u deze digitaal aan te leveren via het aanvraagformulier op aanstellingspas.nl

Op het aanvraagformulier vind u aanwijzingen hoe u de documenten kunt uploaden. De helpdesk is bereikbaar indien u er toch niet helemaal uitkomt of problemen heeft bij het aanleveren. Zie verder op de aanvraagpagina.

Aanvragen per post worden niet meer in behandeling genomen.

 

Gebruikersregistratie

U dient zich éénmalig te registreren met uw bedrijfsgegevens op de portal.
Na registratie ontvangt u van aanstellingspas.nl een e-mail met uw inloggegevens. Dit kan enige tijd in beslag nemen daar registraties handmatig worden verwerkt.

U wordt gevraagd daar de volgende gegevens in te vullen:

Verplichte velden:

Gebruikersnaam
Dit is een willekeurige naam waarmee u zich aanmeld op de portal

Wachtwoord
U voert hier een wachtwoord in waarmee u zich aanmeld op de portal. Het wachtwoord dient uit minimaal 7 tekens te bestaan.

Uw naam
Bestaat uit twee velden, uw voornaam of voorletters en uw achternaam (inclusief voorvoegsels)

E-mail adres
Het email adres waar aanstellingspas.nl u kan bereiken

Uw bedrijfsnaam of naam van de gemeente

Indien u een bedrijf registreert, voert u hier de volledige bedrijfsnaam in
Indien u een gemeente registreert, voert u hier de volledige naam van de gemeente in

Straat, huisnummer, postcode en plaats
Hier vult u de adresgegevens van uw bedrijf of gemeente in

De adresgegevens kunt u eventueel per aanvraag wijzigen op het aanvraagformulier


Niet verplichte velden:

Afdeling
Hier kunt u desgewenst de afdeling invoeren naar welke de pas(sen) verstuurd zullen worden

Ter attentie van
Hier kunt u desgewenst de naam van de functionaris invoeren ter attentie van wie de pas(sen) verstuurd zullen worden

Deze gegevens kunt u eventueel per aanvraag wijzigen op het aanvraagformulierInloggen

Als u de bevestigings e-mail met inloggegevens heeft ontvangen, kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de portal. 
Na inloggen heeft u in het menu de pagina: 'aanvragen' staan. Via deze pagina kunt u de pas(sen) aanvragen.


Aanvragen aanstellingspas

 

 

Downloads

U kunt hier de documenten en formulieren downloaden met betrekking tot het aanvragen van een aanstellingspas.
 


 

 

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed