U bent hier: ini beroeps

 

Voor al uw vragen over de aanvraag van uw aanstellingspassen kunt u contact opnemen met:

Stichting Verkeersregelaars Nederland

Telefoon: 0900 82 00 360

(€ 0,15 pm)

ma t/m do tussen 9 - 15 uur
vrij tussen 9 tot 12 uur

of per mail: helpdesk@aanstellingspas.nl

Voor wie

Voor de aanstelling namens het Ministerie Verkeer en Waterstaat als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende taken komen slechts in aanmerking personen die:
  1. de leeftijd van tenminste 18 jaren hebben bereikt;
  2. in het bezit zijn van een getuigschrift dat op de dag van de aanvraag niet ouder is dan 6 maanden of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties is doorlopen;
  3.  in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep wenst in te zetten als verkeersregelaar; 
  4. in het bezit zijn van een met het oog op het optreden als verkeersregelaar met in het kader van het beroep verkeersregelende werkzaamheden afgegeven verklaring omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, die op de dag van de aanvraag niet ouder is dan twee maanden of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een hiermee overeenkomend document, afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst. 
  5. Ook dienen zij een verklaring van de werkgever te kunnen overleggen waaruit blijkt dat deze betrokkene in het kader van diens beroep frequent in meerdere nietaangrenzende gemeenten en niet uitsluitend in één provincie wenst in te zetten als verkeersregelaar.
 

Wat moet u doen

Als werkgever van de verkeersregelaars of als zelfstandig werkende verkeersregelaar, kunt u een aanvraag voor één of meerdere aanstellingspassen indienen, door de gegevens in te voeren op de aanvraagpagina.

De volgende documenten dient u digitaal aan te leveren bij uw aanvraag:

  • Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 2 maanden)
  • Kopie van het getuigschrift niet ouder dan 6 maanden voorzien van Politie Waarmerk 
  • Een bewijs van opdrachten in meerdere gemeenten in meerdere provincies voorzien van de naam en het adres van de werkgever. 

Dit kan zijn: 

- een factuur (met onleesbare bedragen) waaruit bovenstaande blijkt met bewijs van betaling;

- een opdrachtbon waaruit bovenstaande blijkt;

- een brief of bericht waaruit bovenstaande blijkt;

- een overeenkomst betreffende de opdracht op basis van bovenstaande.

 

Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 dient de verkeersregelaar een verklaring (art. 6, lid 1.c en art. 6, lid 2 Regeling verkeersregelaars 2009 ) te kunnen overleggen. In deze website is deze verklaring opgenomen en kunt u na deze te hebben gelezen akkoord verklaren. U hoeft dus geen verklaring mee te sturen.

NAAR AANVRAAGPAGINA 

Zorg ervoor dat u de digitale pasfoto('s) bij de hand heeft

Voorbeeld pasfoto's

De pasfoto voor het aanstellingspasje moet goed zichtbaar en herkenbaar zijn. In het document dat u hier kunt downloaden kunt u lezen waaraan de pasfoto moet voldoen.

 

 
Copyright 2009- 2011 VCNL Rijkswaterstaat
Small width layoutMedium width layoutMaximum width layoutSmall textMedium textMaximum textOpenedBorderBoxed